Käyttöehdot

Nämä ekosysteemiyrityksiä doo ja sen Plitvice Property Croatia -ehdot koskevat kiinteistövälityslakia (NN 107/07) ja lakia kiinteistövälityslain muuttamisesta (NN 144/12).

EHDOT

Ehdot säätelevät liikesuhteita kiinteistönvälitystoimiston Ecosystem Enterprises doo (jäljempänä "välittäjä") välittäjänä ja asiakkaan (luonnollinen tai oikeushenkilö) välillä.

Allekirjoittamalla sovittelusopimuksen asiakas vahvistaa, että hän on tietoinen kiinteistönvälitystoimiston Ecosystem Enterprises doo käyttöehdoista ja hyväksyy ne.

1. Tarjous

Ecosystem Enterprises doo perustaa työnsä tietoihin, jotka vahvistetaan meille suullisesti ja kirjallisesti. Pidämme mahdollisuuden sekaannukseen, kiinteistön omistajan aikaisempaan myyntiin tai peruuttamiseen. Olemme vastuussa virheellisistä tiedoista, jos olemme tahallisesti tai huolimattomasti käyttäytyneet. Vastaanottajan (asiakkaan) on pidettävä tarjouksemme ja ilmoituksemme luottamuksellisina, ja vain kirjallisella suostumuksellamme ne voidaan siirtää kolmannelle henkilölle.

2. Sovittelijoiden velvollisuudet

1. Tee sovittelusopimus asiakkaan kanssa (vakio tai yksinomainen);
2. Yritä löytää kolmas henkilö, joka muodostaa yhteyden asiakkaan kanssa sovitun työn tekemiseksi;
3. Arvioi kiinteistön markkina -arvo ja ilmoita siitä Asiakkaalle;
4. Varoita asiakasta kiinteistöön liittyvistä ongelmista ja ilmoita asiakkaalle markkinatilanteesta;
5. valvoa välitetyn työn voimassaolon edellyttämiä asiakirjoja ja esittää se asiakkaalle;
6. Ilmoita Asiakkaalle kaikki lakisääteiset, verotukselliset ja muut velvoitteet, jotka johtuvat oikeustoimesta kyseistä omaisuutta kohtaan;
7. suorittaa tarvittavat toimet kiinteistön markkinoille saattamiseksi ja kiinteistön julkaisemiseksi sovittelijan määräämällä tavalla;
8. Mahdollistaa kiinteistöjen katsomisen, järjestämisen ja hallinnan;
9. Säilytä asiakkaan henkilötiedot ja muut tiedot, jos asiakas sitä pyytää, liikesalaisuutena;
10. Ilmoita asiakkaalle kaikki tietoiset suunnitellun liiketoiminnan kannalta olennaiset olosuhteet;
11. Välittäjä neuvotteluissa ja pyrittävä pääsemään sopimukseen;
12. helpottaa sopimuksen (esisopimus ja sopimus) allekirjoittamista;
13. Välittäjä kiinteistön siirrossa;
14. Lähetä asiakkaan nimissä tarvittavat asiakirjat verohallinnolle ja toimivaltaisen tuomioistuimen kiinteistörekisteriosastolle.

Sovittelija on mahdollistanut asiakkaan yhteyden kolmannen osapuolen (luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön) kanssa, jonka kanssa hän on neuvotellut oikeustoimesta, jos: hän on lähettänyt tai seurannut asiakasta kyseiseen omaisuuteen, järjestänyt kokouksen asiakkaan ja kolmannen välillä osapuoli neuvottelemaan oikeudellisesta liiketoimesta; antanut asiakkaalle kolmannen osapuolen nimen, puhelinnumeron, faksin tai sähköpostiosoitteen oikeudellisen tapahtuman toteuttamiseksi tai ilmoittanut hänelle kyseisen kiinteistön tarkan sijainnin.

Jos tarjouksemme vastaanottaja tuntee osan tarjoamastamme kiinteistöstä, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä meille viipymättä.

Edustaja suorittaa seuraavat toimet ostajan puolesta valtakirjan perusteella:
a) toimittaa veroraportti verohallinnolle,
b) järjestää kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla voidaan siirtää sähkölaskut myyjältä ostajalle,
c) luovuttaa kiinteistön myyntisopimus toimivaltaisen tuomioistuimen kiinteistörekisteriosastolle omistuksen siirtämiseksi ostajalle.

3. Asiakkaan velvollisuudet

1. Tee sovittelusopimus sovittelijan kanssa (vakio tai yksinomainen);
2. Anna sovittelijalle oikeus tutustua kaikkiin kiinteistöön liittyviin asiakirjoihin, jotka osoittavat hänen omistavansa sovittelun kohteena olevan kiinteistön, rakennus- ja käyttöluvan sekä energiasertifikaatin.
3. Ilmoita sovittelijalle kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien omaisuuden kuvaus ja hinta;
4. Tarjoa sovittelijalle ja välityskaupan tekemisestä kiinnostuneelle henkilölle kiertue kiinteistössä sovittelijan ohjauksessa;
5. maksaa sovittu maksu (provisiot) sovittelijalle välittömästi sovitun liiketoimen tai esisopimuksen tekemisen jälkeen, jolla asiakas on velvoittanut itsensä tekemään välitetty oikeudellinen liiketoimi;
6. korvaamaan sovittelijalle sovittelun aikana aiheutuneet kulut, jotka ylittävät tavanomaiset sovittelukustannukset;
7. Ilmoita sovittelijalle kirjallisesti kaikista liiketoimintaan liittyvistä muutoksista, joihin sovittelija on valtuutettu, ja erityisesti kiinteistön omistajuuteen liittyvistä muutoksista.

Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vilpillisestä toiminnasta, salaisuuksien pitämisestä tai virheellisten tietojen antamisesta sovittelutyöstä oikeustoimen loppuun saattamiseksi. Asiakas on vastuussa vahingoista, jos hän on tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttäytynyt sovittelijalle tai sovittelijan hänelle lähettämälle kolmannelle osapuolelle. Jos näin on, osapuolet sopivat, että Asiakas on velvollinen maksamaan Sovittelijalle sovittelun aikana aiheutuneet kulut, jotka eivät voi olla korkeammat kuin välityspalkkio (provisio) välitetystä liiketoiminnasta.

4. Oikeus korvaukseen

Sovittelijalla on oikeus täyteen korvaukseen sovittelutyön päätyttyä (allekirjoittamalla esisopimus), jolla Asiakas oli velvollinen tekemään sovitun oikeustoimen.
Korvaus maksetaan sovittelijalle samaan aikaan tai välittömästi sen jälkeen, kun sovittelija on välittänyt sellaisen oikeudellisen tapahtuman, tai kahden sopimuspuolen allekirjoittamalla esisopimus.
Jos Asiakas vetäytyy vetäytyvän liiketoiminnan aikana, hänen on maksettava todelliset kulut kuluneesta ajasta, mainonnasta ja muista kuluista välityspalkkion mukaisesti.
Asiakas on velvollinen maksamaan maksun silloinkin, kun sovittelija on tehnyt oikeudellisen liiketoimen sellaisen henkilön kanssa, johon sovittelija on yhdistänyt asiakkaan, joka on eri asia kuin hän, jonka kanssa hän on välittänyt ja jolla on sama arvo kuin oikeustoimella, tai joilla sama tavoite saavutetaan, samoin kuin välitetty oikeustoimi.
Sovittelija on oikeutettu korvaukseen, jos Asiakkaan puoliso, avioliiton ulkopuolinen kumppani, jälkeläinen tai vanhempi tekee sovitun oikeustoimen henkilön kanssa, jonka kanssa Sovittelija otti Asiakkaan yhteyttä.
Maksu kattaa myös tavanomaiset sovittelukulut, muut kuin erikseen sovitut. Sovittelijalla on oikeus välitysmaksun ennakkoon vain, jos siitä on sovittu. Sovittelijalla on oikeus korvaukseen, vaikka siitä ei erikseen sovita sovittelusopimuksessa. Korvauksen määrä määräytyy sovittelumaksujen perusteella.

5. palkkiot

Mainitut prosenttiosuudet maksetaan välityspalkkioina ja niistä maksetaan arvonlisävero (25%).

5.1. Ostaminen
Välitysmaksu on 1-3% lopulta sovitusta kiinteistöhinnasta (mutta vähintään 2,500.00 HRK).
Asiakkaalta, jonka kanssa meillä on yksinomainen sovittelusopimus, veloitetaan sovittu ja sovittelusopimuksessa mainittu summa.

5.2. Myynnissä
Välitysmaksu on 3% lopulta sovitusta kiinteistön hinnasta (mutta vähintään 3,000.00 XNUMX HRK).
Asiakkaalta, jonka kanssa meillä on yksinomainen sovittelusopimus, veloitetaan sovittu ja sovittelusopimuksessa mainittu summa.

5.3. Vuokrasopimus
Vuokrasopimuksesta (vuokrasopimus enintään 1 vuosi) veloitetaan 75% kuukausivuokrahinnasta.
Vuokrasopimuksesta (vuokrasopimus 1-5 vuotta) veloitetaan 100% kuukausivuokrahinnasta.
Vuokrasopimuksesta, jonka vuokra -aika on yli 5 vuotta, veloitetaan 200% kuukausivuokrahinnasta.
Lisäarvosta (hinnankorotus, erityisehtojen sopiminen asiakkaan pyynnöstä, lisäpalvelut jne.) Veloitetaan 150% kuukausivuokrahinnasta.
Asiakkaalta, jonka kanssa meillä on yksinomainen sovittelusopimus, veloitetaan sovitun ja mainitussa sovittelusopimuksessa mainitun summan mukaisesti.

5.4. Välitysmaksu
Välitysmaksu, kiinteistön mainontakustannukset, mukaan lukien muut kulut (käytetty aika, tuotanto ja mainonta sekä muut välitykseen liittyvät kulut) on 300.00 kn.

5.5. Ei sisälly välitysmaksuun:
a) Hallinnolliset tai oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat tarvittavan omistusoikeuden hankkimisesta ja muista asiakirjoista, joita tarvitaan kiinteistön markkinoille saattamiseen.
b) Maarekisteriveron rekisteröintimaksu
c) Sopimusten ja asiakirjojen valmistelu julkisten notaariasiakirjojen muodossa.

6. Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat erota sovittelusopimuksesta ennen sovitun määräajan päättymistä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tässä tapauksessa asiakas on velvollinen korvaamaan sovittelijalle aiheutuneet kulut.
Jos Asiakas tekee sovitun oikeustoimen henkilön kanssa, jonka hän tapasi Sovittelijan kautta vuoden kuluessa sovittelusopimuksen päättymisestä, hän on velvollinen maksamaan Sovittelijalle koko sovittelumaksun.
Rajoitetuksi ajaksi tehty sovittelusopimus voidaan irtisanoa ennen viimeistä voimassaolopäivää, jos jompikumpi sopimuspuoli peruuttaa sen kirjallisesti.
Jos irtisanomisaikaa ei ole nimenomaisesti määritelty välityssopimuksessa, irtisanomisaika on 8 päivää ilmoituksen vastaanottamisesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan sovittelijalle aiheutuneet kulut.

7. Yleiset säännökset ja riitojenratkaisu

Ehdot säätelevät Ecosystem Enterprises doon ja asiakkaan (luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön) välistä liikesuhdetta. Allekirjoittamalla sovittelusopimuksen asiakas vahvistaa, että hän ymmärtää ja hyväksyy käyttöehdot.
Sovittelusopimuksesta johtuvat sovittelijan ja asiakkaan väliset suhteet, joita nämä ehdot ja sovittelusopimus eivät säätele, on soviteltava sovittelusopimuksen yleisten määräysten sekä siviilivelvollisuuslain säännösten mukaisesti.
Kaikki sovittelusopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ​​sovintoratkaisulla tai Karlovacin kaupungin tuomioistuimessa.

Rakovica, huhtikuu 2021.

Chiel van der Voort
Johtaja

Luettu: 101

Vertaa listauksia

Verrata